Express international, Jg. 8, Nr. 95, 17. Apr. 1970

17.04.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 95 (vgl. 3.4.1970, 4.5.1970).
Q: Express international Nr. 95, Frankfurt 17.4.1970

Exi1970_049

Exi1970_050

Exi1970_051

Exi1970_052

Exi1970_053

Exi1970_054

Exi1970_055

Exi1970_056